Przepisy prawne

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem https://www.astar.net.pl jest firma Firma Handlowo-Usługowa Astar Andrzej Szreder NIP 6151468879, ul. Chopina 3, 59-920 Bogatynia wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, adres e-mail: astar.fajerwerki@gmail.com zwanej dalej: „Sklep internetowy” lub „sprzedawca”

I. Zamówienie i jego przebieg

1. Zamówienie składa się poprzez dodanie wybranego produktu do koszyka przez klienta. Koszyk umożliwia klientowi zarządzanie zamówionymi produktami i przeliczenie wartości zamówienia. Produkty można dowolnie dodawać lub usuwać z koszyka.
2. Potwierdzenie złożenia zamówienia wysyłane jest na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
3. Podmiotem świadczącym internetowe usługi płatnicze drogą elektroniczną są Przelewy24
4. Zamówiony produkt jest wysyłany w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.
5. W sytuacji, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane, Klient jest o tym niezwłocznie informowany.
6. Wysyłamy zakupiony towar kurierem lub paczkomatem.
7. Koszt dostawy zależy od wybranej formy wysyłki.
8. Dla każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę bez VAT (klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu).

9. Ceny podane są w złotych polskich , wartość brutto
10. Koszty dostawy towarów ponosi klient, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnych na stronie internetowej. Koszty dostawy pokrywa Klient w momencie zapłaty za towar.
11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podany adres dostawy przez klienta. Jeżeli przesyłka zostanie zwrócona przez firmę kurierską z powodu nieprawidłowego adresu, koszt ponownego dostarczenia ponosi klient.

12. W przypadku gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa np. z powodu braku danego produktu, błędu systemu itp. sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta i dokona zwrotu środków.

II. Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpić od niej w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 par. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) w przypadku umowy, na mocy której przedsiębiorca wystawia przedmiot, będąc zobowiązanym do przeniesienia własności – z objęcia rzeczy przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, oraz w przypadku umowy, która:
* obejmuje wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie rzeczy ostatniej, części lub części,
* polega na regularnej dostawie towaru przez określony czas – od objęcia pierwszego przedmiotu;
b) w przypadku innych umów – od daty zawarcia umowy.
4. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
5. Sprzedawca jest zobowiązany do zapłaty konsumentowi zapłaty za towar (nie dotyczy kosztu dostawy do klienta i klienta)
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inną metodę zwrotu, która nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował odebrania rzeczy od Konsumenta, może wstrzymać się z zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, dopóki nie odbierze towaru lub Konsument przedstawi dowód jego zwrotu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia przedmiotu inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta.
9. Konsument jest zobowiązany zwrócić przedmiot Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zasugerował, że sam by podniósł przedmiot. Aby dotrzymać terminu, wszystko, co musisz zrobić, to zwrócić przedmiot przed jego upływem.
10. Konsument ponosi jedynie bezpośredni koszt zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się ją ponieść.

11. Uwaga: adres do zwrotów:

Firma Handlowo-Usługowa Astar Andrzej Szreder, ul. Chopina 3, 59-920 Bogatynia

Przesyłki wysyłane na jakikolwiek inny adres nie zostaną odebrane.

III. Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, jeżeli przedmiot sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmię) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. Poz. 827) ) i kodeksu cywilnego. Prawa nabywcy wynikające z gwarancji określone są w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r. Poz. 121 ze zm.).
2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres biura Sprzedawcy lub przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: astar.fajerwerki@gmail.com Konsument powinien podać następujące dane: imię i nazwisko, numer zamówienia, datę dostawy, opis przyczyny reklamacji oraz żądania sprzedającego.
3. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona w ciągu roku od dnia sprzedaży rzeczy, zakłada się, że wada lub jej przyczyna istniała w momencie przeniesienia niebezpieczeństwa na kupującego.
4. Jeśli kupujący zgłosił brak zamówionego materiału w ciągu 48 godzin od odbioru przesyłki, zgłoś go sprzedawcy.
5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty dostarczenia towaru.
6. Wada fizyczna jest niezgodnością przedmiotu sprzedanego z umową. W szczególności przedmiot sprzedany jest niezgodny z umową, jeżeli:

a) nie posiada właściwości, które tego rodzaju rzeczy powinny posiadać, z uwagi na cel umowy określony lub wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, które Sprzedawca przekazał Kupującemu;
c) nie nadaje się do celów, o których Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawieraniu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżeń do takiego miejsca przeznaczenia;
d) został dostarczony Kupującemu niekompletnie.

7. Reklamacja nie powstaje w przypadku niewłaściwego użytkowania produktu lub różnic w kolorze produktu, co wynika z innych ustawień monitora klienta. Konsument, jeśli przedmiot sprzedany ma wadę, może:

złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
zażądać wymiany produktu na wolny od wad;
domagać się usunięcia wady;

8. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej złożenia lub dostarczenia towaru, jeżeli konieczne jest rozpoznanie reklamacji. Reklamacje, koszty wymiany lub naprawy są ponoszone przez Sprzedawcę.

IV. Rozstrzygnięcie sporów

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności jest uprawniony do:

uzyskanie bezpłatnej pomocy w sporze ze Sprzedawcą przy pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, którego statutowymi zadaniami są Federacja Konsumentów Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
wystąpić do Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego rozwiązania sporu z przedsiębiorcą
odwołanie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z zawartej umowy sprzedaży.

V. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
  3. Dane Kupującego są przetwarzane jedynie w celu wykonania umowy kupna sprzedaży.
  4. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

VI. Przepisy końcowe

1. Serwis zbiera minimalne informacje niezbędne do realizacji procesu zamówienia, tj. Imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz adres e-mail. Zebrane informacje nie są udostępniane stronom trzecim. Przetwarzanie danych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, odbywa się wyłącznie w celu realizacji zamówienia i wystawienia faktury. Klient ma prawo do wglądu i poprawiania lub usuwania własnych danych zgromadzonych przez Witrynę.
2. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest dla Klienta w zakładce reguły. Na zlecenie Klienta obowiązują przepisy przyjęte przez niego przy składaniu zamówienia.

Polityka plików cookie

Witryna nie zbiera automatycznie żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookie.

Pliki cookie (tzw. Ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Firma Handlowo-Usługowa Astar Andrzej Szreder NIP 6151468879, ul. Chopina 3, 59-920 Bogatynia. Witryna przechowuje pliki cookie na komputerach użytkowników w celu:


utrzymywanie sesji użytkownika po zalogowaniu do prawidłowego działania sklepu internetowego (zachowanie zawartości koszyka, zamówień itp.)
tworzenie statystyk dotyczących korzystania ze stron internetowych w celu poprawy struktury i zawartości strony internetowej (Google Analytics)